Rólunk

Egyéniség és precíz megoldás. Professzionális minőség és versenyképes árszinvonal.

Bővebben...
Partnerek

Beszállítóink és partnereink,  akiknek kizárólagos magyarországi képviseletét látjuk el.

Bővebben...
Referenciák

Létesítmények, ahol a hűtési rendszerek kialakításában és üzemeltetésében részt vettünk, illetve jelenleg is részt veszünk.

Bővebben...
Technikai segítségnyújtás

Akár technikai segítségre, akár tanácsra van szüksége, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Bővebben...

Értékesítési feltételeink

Hacsak nincs más rendelkezés, a Termékeknek az AD Klíma Hungária Kft által történő értékesítését a következő Általános Értékesítési Feltételek szabályozzák, amelyek hatálytalanítanak bármely olyan egyéb ellentmondó rendelkezést, amely a felek által használt formanyomtatványokra vannak nyomtatva.
Ha nincs másként meghatározva, az itt használt szó naptári napot jelent.
 
 

1. TERMÉKEK
 
A berendezések, amelyekre ezen Általános Értékesítési Feltételek kiterjednek, azok, amelyek az AD Klíma Hungária Kft-nek a rendelés idején érvényben lévő katalógusaiban szerepelnek, valamint azok a Rendszerek, amelyek időről időre megállapodásra kerülnek a Megrendelővel. A meghatározás egy vagy több egymáshoz csatlakoztatandó és egységes egészként telepítendő Berendezést jelent. A katalógusok nem minősülnek ajánlatnak és azokat az AD Klíma Hungária Kft bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A Berendezésekre vonatkozó, a katalógusban foglalt információk és a Berendezések műszaki jellemzői tájékoztató jellegűek és az AD Klíma Hungária Kft-re nézve nem kötelező érvényűek.
2. RENDELÉSEK ÉS RENDELÉS-VISSZAIGAZOLÁSOK
2.1 A rendelések az AD Klíma Hungária Kft rendelés-visszaigazolásának a Megrendelő által történő kézhezvételéig érvényesnek tekintendők, azonban semmi esetre sem több mint 10 (tíz) munkanapig. A rendelések és rendelés-visszaigazolások telekommunikációs úton (faxon) vagy Interneten keresztül is átküldhetők.

2.2 A rendelések csak az után minősülnek elfogadottnak és az AD Klíma Hungária Kft-re nézve kötelező érvényűnek, hogy ha a Megrendelő kézhez vette az AD Klíma Hungária Kft cégszerűen aláírt rendelés-visszaigazolását.
Amennyiben a rendelés nem az AD Klíma Hungária Kft-re érvényben levő formanyomtatványon van kitöltve, vagy bármely olyan formanyomtatványon, amelynek valamely része hiányos, az AD Klíma Hungária Kft. által megküldött vonatkozó rendelés-visszaigazolás függővé teheti attól, hogy a Megrendelő az azt követő 10 (tíz) napon belül elfogadja-e a jelen Általános Értékesítési Feltételeket.

2.3 Amennyiben a rendelés-visszaigazolás módosításokat tartalmaz a rendeléshez képest, az ilyen módosítások a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított öt (5) napon belül a Megrendelő által elfogadottnak minősülnek, kivéve, ha a fenti időtartamon belül egyet-nem-értési értesítés átadására kerül sor.

2.4 Az AD Klíma Hungária Kft. jogosult arra, hogy még a rendelés-visszaigazolás után is bárminemű olyan módosítást eszközöljön a Termékeken, amelyet szükségesnek vagy helyénvalónak vél anélkül, hogy ez feljogosítaná a Megrendelőt arra, hogy bárminemű kifogást emeljen ez ellen. Mindamellett, amennyiben az ilyen esetleges módosítás lényeges változásokat okoz a termékek műszaki jellemzőiben, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől az erre vonatkozó írásos értesítés adásával az AD Klíma Hungária Kft írásos közlésének kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül. Az AD Klíma Hungária Kft semmi esetre sem köteles megajánlani a módosított vagy továbbfejlesztett Termékeket miután a rendelés feladása megtörtént.
3. ÁRAK
3.1 Kivéve, ha a rendelés-visszaigazolásban másként van feltüntetve, a Berendezések árai azok, amelyek az AD Klíma Hungária Kft. a rendelés kézhezvétele napjától érvényes árjegyzékében vagy ajánlatában szerepelnek. A rendszerek árában az AD Klíma Hungária Kft és a Megrendelő időről időre állapodik meg egymással.

3.2 Az árakat az AD Klíma Hungária Kft a rendelés visszaigazolása után is megváltoztathatja, ha a szállításra bármely, számára fel nem róható okból a megállapodott szállítási határidőn túl kerülne sor.

3.3 Ha nincs más megállapodás, az árak paritása EXW gyár (Incoterms 2000 szerint) és azok nem tartalmazzák a szerelést és a beüzemelést. A termékek szabványos csomagolásban kerülnek szállításra; az esetleges különleges csomagolást az AD Klíma Hungária Kft külön ajánlja meg.
4. FIZETÉS
4.1 A fizetési feltételek és módok a rendelés-visszaigazolásban szerepelnek.

4.2 Függetlenül attól, hogy a rendelés-visszaigazolás mit ír elő a szállítási díjakat illetően, a fizetés az AD Klíma Hungária Kft-hez való befolyáskor minősül megtörténtnek. A fizetés teljesítéséig a vonatkozó áru az AD Klíma Hungária Kft. tulajdonát képezi.

4.3 Valahányszor előlegfizetés kerül megállapodásra, azt a rendelés aláírásakor kell a Megrendelőnek megfizetnie. Az előlegfizetés nem kamatozik, és azonnal visszaszármaztatásra kerül a Megrendelő részére, ha a vonatkozó rendelést az AD Klíma Hungária Kft a fenti 2.1 pontban előírt időtartam alatt nem igazolja vissza.

4.4 Ha a fizetést akkreditív (L/C) útján kell teljesíteni, azt az ICC-nek a rendeléskor érvényben levő Egységes, Okmányos Meghitelezésre vonatkozó Szokásainak és Gyakorlatának értelmében kell kibocsátani és annak visszavonhatatlannak és egy első osztályú, magyarországi, az AD Klíma Hungária Kft számára megfelelő bank által igazoltnak, egészben vagy részben átruházhatónak kell lennie és a rendelés-visszaigazolásban foglalt esedékességkor kell fizetnie és az abban említett okmányok ellenében forgatmányozhatónak kell lennie.
Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft nem igényli az L/C igazolását, annak fizetése és forgatmányozása minden esetben az értesítő bank pultjánál kell történjen. Az L/C megnyitásáról az AD Klíma Hungária Kft-t az igazoló, illetve az értesítő banknak kell értesítenie, a rendelés-visszaigazolásnak a Megrendelő által történő kézhezvételétől számított 20 (húsz) banki napon belül. Ennek elmulasztása automatikusan a rendelés törlését okozza, kivéve, ha az AD Klíma Hungária Kft más közlést nem alkalmaz.

4.5 Közvetlen átutalással történő fizetés esetén ennek távirati úton történő utalással vagy SWIFT értéknappal kerül átutalásra a kedvezményezett javára, amely egyenlő azzal a nappal, amelyen a fizetés esedékes - az AD Klíma Hungária Kft által a rendelés-visszaigazolásban megjelölt bank számára.

4.6 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő számára kamat kerül felszámításra, mely a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. Ilyen esetben az AD Klíma Hungária Kft jogosult arra is, hogy az esetleges, folyamatban levő szállítást felfüggessze és/vagy felmondási idő nélkül felmondja a szerződést.

4.7 A Megrendelő nem jogosult arra, hogy bármely fizetést felfüggesszen vagy késleltessen reklamáció vagy az AD Klíma Hungária Kft által történő szállítási késedelem esetén.
5. SZÁLLÍTÁS
5.1 A szállítás és a kockázatok átszállása az AD Klíma Hungária Kft telephelyén a termékeknek az ezzel megbízott szállítmányozó szállítási eszközére történő rakodásakor minősül megtörténtnek, hacsak nincs egyedi megállapodás e tekintetben.

5.2 A szállítási határidő munkanapokban kerül számításra és nem minősül alapvetően lényegesnek. Az AD Klíma Hungária Kft felfüggesztheti a szállítást:
 • abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja azon előlegfizetés eszközlését, amelyről a 4.5 pont rendelkezik,
 • mindaddig, amíg a rendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges összes műszaki és adminisztratív adat és információ kézhezvételre nem kerül,
 • mindaddig, amíg az AD Klíma Hungária Kft nem kap megerősítést vagy értesítést az L/C-nek a 4.4 pont szerinti megnyitásáról.
5.3 Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft akadályoztatva van abban, hogy egy adott szállítási határidőt alkatrészhiány vagy a beszállítók szállítási késedelmei miatt, energia-kimaradás vagy az energia-szállítás felfüggesztése, sztrájkok, vagy szakszervezeti zavargások miatt vagy bármely más, rajta kívül álló okból vagy esemény következtében teljesíteni tudja, a szállítási határidő a Megrendelő részére történő akadályközlés napjától kezdve nem számítódik tovább. Amennyiben az akadály több mint 3 (három) hónapon át fennáll, bármelyik fél jogosult arra, hogy a szerződést a másik félhez intézett írásos értesítéssel mindennemű esedékes kárpótlás vagy kártalanítás nélkül felmondja.
6. SZERELÉS
6.1 Ha a rendelés-visszaigazolás másként nem rendelkezik, a jelen Általános Feltételek által szabályozott értékesítés nem foglalja magában a Termékek telepítését és beüzemelését.

6.2 Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft végzi a Termékek telepítését és beüzemelését, a Megrendelő saját költségére biztosítja a teljes szükséges kivitelezést, az összes szerszámot és állványzatot, valamint energiát és bármi mást, amire a telepítési és beüzemelési műveletek helyes elvégzéséhez szükség lehet. A Megrendelő felel a továbbiakban a Termékek őrzéséért és állagmegőrzéséért és az AD Klíma Hungária Kft által kifejezetten az adott célra szállított anyagokért.

6.3 A telepítési és beüzemelési műveleteket az AD Klíma Hungária Kft által a Termékekkel együtt szállított gépkönyvben foglalt utasítások szerint kell elvégezni. Miután e műveletek befejeződtek, de semmi esetre sem később, mint 10 (tíz) nappal azt követően, a Megrendelő és azon személy/cég által megfelelően aláírt vonatkozó teljesítési igazolás-másolatot kell átadni az AD Klíma Hungária Kft részére, aki/amely e műveletekben részt vett. A beüzemelési adatokat, illetve a beüzemelésben résztvevő személyre/cégre vonatkozó adatokat illető helytelen nyilatkozatok esetén a Megrendelő automatikusan elveszti a garanciára vonatkozó jogát, amelyről a 8. pont rendelkezik.

6.4 A Megrendelő felel az összes személyi sérülésért vagy vagyoni kárért, amely olyan telepítési és beüzemelési műveletek során keletkezett, melyet nem az AD Klíma Hungária Kft személyzete vagy megfelelően kinevezett megbízottjai végeztek el. A Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy ennek megfelelő biztosítási kötvényt váltott ki.

6.5 Az AD Klíma Hungária Kft által a Termékek telepítéséhez és beüzemeléséhez szállított rajzokra, műszaki specifikációkra és dokumentációkra vonatkozó összes jog az AD Klíma Hungária Kft kizárólagos tulajdona marad.
7. ELVITEL ELMULASZTÁSA
Ha az AD Klíma Hungária Kft más közlést nem tesz, a Megrendelőnek kell elvinnie a Terméket a rendelés-visszaigazolásban megjelölt napon. Harminc nap anélkül történt eltelte után, hogy a Megrendelő elvitte volna a Termékeket, a AD Klíma Hungária Kft az alkalmazandó jog alapján rendelkezésre álló bármely egyéb jogorvoslat csorbítása nélkül jogosult arra, hogy véglegesen megtartsa magának az előleget és az addig a Megrendelő által kifizetett bármely részletet és arra, hogy harmadik felek számára értékesítse a Termékeket a Megrendelő részére történő - az értékesítési feltételekről legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően adott - értesítéssel. A szerződéses ár (amely az őrzés és állagmegőrzés költségével növelve van) és az értékesítésből ténylegesen megtérült ár közötti esetleges különbség a Megrendelő tartozását testesíti meg és a fenti 4.7 pontban foglalt értéken kamatozik. Az AD Klíma Hungária Kft minden esetre jogosult arra, hogy kártérítést követeljen bármely olyan további kárért, amelyet amiatt szenvedett el, hogy a Megrendelő elmulasztotta elvinni a Termékeket.
8. GARANCIA
8.1 Az AD Klíma Hungária Kft garantálja, hogy a Termékek mentesek a tervezési-, anyag-, és szakszerűtlen gyártás miatti hibáktól, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, feltéve, hogy azok az AD Klíma Hungária Kft által szolgáltatott műszaki specifikációkkal és utasításokkal összhangban kerülnek használatra. Az AD Klíma Hungária Kft nem nyújt semmilyen további, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Megrendelőnek, sem jogszabály, sem pedig szokvány alapján.

8.2 A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:
 • szállítás közben megrongálódott Termék;
 • helytelen működtetés, nem megfelelő karbantartás vagy karbantartás hiánya;
 • a Termék nem rendeltetésszerű használatából, vagy nem megfelelő tárolásából, vagy illetéktelen felek által történt helytelen telepítéséből eredő károk;
 • olyan harmadik fél által végzett karbantartás, javítások vagy beavatkozások, akit az AD Klíma Hungária Kft nem hatalmazott fel ezek elvégzésére;
 • tűzesetből, balesetekből, előre nem látható eseményekből vagy bármely egyéb, nem az AD Klíma Hungária Kft-nek felróható okból adódó károk;
 • természetes elhasználódás;
 • hűtőközegek, olajok, szűrők és más egyszeri felhasználású tételekre - röviden a kopó-fogyó eszközökre;
 • a teljesítési igazolásnak 6.3 pontban előírt időtartamon belül történő átadásának elmulasztása;
 • a Megrendelő fizetési késedelme során felmerült károk.
8.3 A Megrendelő, a garancia elvesztésének terhe mellett, a Termékek megérkezése után azonnal köteles megvizsgálni azokat és az ezt követő 10 (tíz) munkanapon belül értesítenie kell az AD Klíma Hungária Kft-t bármely hiányos vagy nem-egyező szállítmányról, valamint bármely nyilvánvaló hibáról. Hasonlóképpen, rejtett hiba esetén, a garancia elvesztésének terhe mellett, azok felfedezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül értesítést kell adni. Az összes értesítést írásban kell megtenni, és meg kell adni a Termékkódot, a vonatkozó szállítmány tételszámát és a szállítás napját, a 6.3 pont értelmében kibocsátott teljesítési igazolás keltét, valamint tartalmazniuk kell a felfedezett hibák részletes ismertetését. Semmi esetre sem jogosult az AD Klíma Hungária Kft bármely ügynöke, forgalmazója vagy közvetítője és nincs felhatalmazása arra, hogy az AD Klíma Hungária Kft-t képviselje és a Megrendelővel vagy bármely harmadik féllel szemben az AD Klíma Hungária Kft nevében kötelezettséget vállaljon. Ennek alkalmazásában tehát bármely, a Termékekben levő hibára vonatkozó reklamációs értesítés nem bír hatállyal, ha az AD Klíma Hungária Kft ügynökei, forgalmazói vagy közvetítői részére kerülnek megadásra.

8.4 A Megrendelő köteles a hibás Terméket az AD Klíma Hungária Kft rendelkezésére tartani, indokolt ideig, hogy lehetőség legyen annak ellenőrzésére. Az AD Klíma Hungária Kft előzetes írásos engedélye nélkül nem megengedett a visszaszállítás.

8.5 Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft bármely hibát elismerne, díjmentesen kijavítja vagy kicseréli a meghibásodott részeket, DDP Budapest paritáson (Incoterms 2000). A Megrendelő kifejezetten kizár minden egyéb beavatkozást és jogorvoslatot, valamint minden felelősséget, akár közvetlent, akár közvetettet, járulékos vagy következményes kártérítést a jog által megengedett mértékben, és lemond ezekről. Az AD Klíma Hungária Kft kérése esetén a Megrendelő a hibás alkatrészeket DDP paritáson (Incoterms 2000) szállítja vissza.

8.6 Az itt szereplő garancia a Termékek szállítási napjától vagy beüzemelésétől számított 18 (tizennyolc) illetve 12 (tizenkettő) hónapig érvényes attól függően, hogy melyik következik be előbb. A garancia érvényességi idejét semmi esetre sem befolyásolja az, ha a Megrendelő nem használja a Terméket.

8.7 Garanciális beavatkozások esetén az AD Klíma Hungária Kft személyzetével kapcsolatos utazási-, ellátási- és szállásköltségek a nem Megrendelőt terhelik. Amennyiben nem a garancia keretében történik a beavatkozás, az AD Klíma Hungária Kft jogosult minden egyes a Megrendelőhöz kiküldött szakemberért napi ellenszolgáltatásra.

8.8 Az AD Klíma Hungária Kft garantálja, hogy vagy közvetlenül, vagy harmadik félen keresztül, legalább 5 (öt) évig biztosítja a tartalékalkatrész-ellátást az egyes Terméktípusok gyártásának vagy kereskedelmi forgalmazásának megszüntetésétől számítva.
9. FELMONDÁSI ZÁRADÉK
A jelen Általános Feltétekben a felmondásra vonatkozó bármely kifejezett rendelkezés csorbítása nélkül, az AD Klíma Hungária Kft-nek jogában áll, hogy az adásvételi szerződést bármikor felmondja abban az esetben, ha a Megrendelő szerződésszegést követ el vagy elmulaszt teljesíteni, illetve betartani bármely lényeges, itt szereplő feltételt, feltéve, hogy az említett szerződésszegés vagy mulasztás a vonatkozó reklamációs értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem kerül orvoslásra. Ilyen esetben a Megrendelő a kiegyenlítetlen ár 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő kötbért köteles fizetni az AD Klíma Hungária Kft-nek, az utóbbi bármely esetleges további, ebből adódó kárára vonatkozó kártérítési igényének csorbítása nélkül.
10. ADÓK ÉS KÖLTSÉGEK
Más megállapodás híján az értékesítéssel kapcsolatos összes költség, adó és illeték a Megrendelőt terheli.
11. IRÁNYADÓ JOG
A jelen Általános Feltételek által szabályozott értékesítésre a magyarországi jog az irányadó, az Áruk Nemzetközi Értékesítésére vonatkozó, 1980. április 11-i Bécsi Egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt.
12. BÍRÓI ILLETÉKESSÉG
A Felek a közöttük felmerülő, az Általános Feltételek által szabályozott értékesítésre vonatkozó esetleges vitás kérdéseket a II. és III. Kerületi Bíróság illetékességébe utalják. A fentiekben foglaltak részleges korlátozásaként azonban az AD Klíma Hungária Kft jogosult arra, hogy saját belátása szerint, a Megrendelő lakhelye szerinti bírósághoz forduljon.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1 Az értékesítési szerződés csak írásban, a felek mindegyike által aláírtan módosítható.

13.2 Ha az AD Klíma Hungária Kft bármikor elmulasztja érvényesíteni a jelen Általános Feltételek vagy az ezen Feltételek által szabályozott adásvételi szerződés bármely rendelkezéseit, az nem értelmezendő az AD Klíma Hungária Kft azon jogáról való lemondásának, hogy a későbbiekben minden egyes abban foglalt rendelkezést érvényesítsen.

13.3 Abban az esetben, ha a jelen Általános Feltételek vagy az ezen Feltételek által szabályozott adásvételi szerződés bármely rendelkezéseit a jogszabállyal ellentétesnek nyilvánítanák, azok fennmaradó részei továbbra is teljes érvényűek és hatályúak maradnak és a jogsértő részt le kell azokról választani, kivéve, ha az ilyen rendelkezés vagy cikkely a szerződés lényeges részét képezi és lényeges indítékot jelentett a Felek számára a szerződés megkötésére.

13.4 Más rendelkezés híján a Felek közötti összes értesítést írásban kell eszközölni ajánlott, tértivevényes postai küldeményként, telexen vagy faxon.
Értékesítési feltételeink - AD Klíma