Rólunk

Egyéniség és precíz megoldás. Professzionális minőség és versenyképes árszinvonal.

Bővebben...
Partnerek

Beszállítóink és partnereink,  akiknek kizárólagos magyarországi képviseletét látjuk el.

Bővebben...
Referenciák

Létesítmények, ahol a hűtési rendszerek kialakításában és üzemeltetésében részt vettünk, illetve jelenleg is részt veszünk.

Bővebben...
Technikai segítségnyújtás

Akár technikai segítségre, akár tanácsra van szüksége, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Bővebben...

Értékesítési feltételeink

A felek eltérő megállapodásának hiányában, a Termékeknek az AD Klíma Hungária Kft által történő értékesítését a következő Általános Értékesítési Feltételek szabályozzák, amelyek hatálytalanítanak bármely olyan egyéb ellentmondó rendelkezést, amely a felek által használt formanyomtatványokra vannak nyomtatva.

Ha nincs másként meghatározva, az itt használt "nap" szó naptári napot jelent.

 
 
 
1. TERMÉKEK

A berendezések, amelyekre ezen Általános Értékesítési Feltételek kiterjednek, azok, amelyek az AD Klíma Hungária Kft-nek a rendelés idején érvényben levő katalógusaiban és ajánlataiban szerepelnek, valamint azok a Rendszerek, amelyek időről időre megállapodásra kerülnek a Megrendelővel. A "Rendszer" meghatározás egy vagy több egymáshoz csatlakoztatandó és egységes egészként telepítendő Berendezést jelent. A katalógusok nem minősülnek ajánlatnak és azokat az AD Klíma Hungária Kft bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A Berendezésekre vonatkozó, a katalógusban foglalt információk és a Berendezések műszaki jellemzői tájékoztató jellegűek és az AD Klíma Hungária Kft-re nézve nem kötelező érvényűek.

 

 2. RENDELÉSEK ÉS RENDELÉS-VISSZAIGAZOLÁSOK

 

2.1       A rendelések az AD Klíma Hungária Kft rendelés-visszaigazolásának a Megrendelő által történő kézhezvételéig érvényesnek tekintendők, de legfeljebb 10 napig. A rendelések és rendelés-visszaigazolások elektronikus úton (e-mail) is átküldhetők.

 

2.2       A rendelések csak az után minősülnek elfogadottnak és az AD Klíma Hungária Kft-re nézve kötelező érvényűnek, hogy a Megrendelő, az AD Klíma Hungária Kft. által aláírt rendelés-visszaigazolását átvette.

Amennyiben a rendelés nem az AD Klíma Hungária Kft-re érvényben levő formanyomtatványon van kitöltve, vagy bármely olyan formanyomtatványon, amelynek valamely része hiányos, az AD Klíma Hungária Kft által megküldött vonatkozó rendelés-visszaigazolás függővé tehető attól, hogy a Megrendelő az azt követő 10 napon belül elfogadja-e a jelen Általános Értékesítési Feltételeket.

 

2.3       Amennyiben a rendelés-visszaigazolás módosításokat tartalmaz a megrendeléshez képest, az ilyen módosítások a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 napon belül a Megrendelő által elfogadottnak minősülnek, kivéve, ha a fenti időtartamon belül kifogást emel.

 

2.4       Az AD Klíma Hungária Kft jogosult arra, hogy még a rendelés-visszaigazolás után is olyan módosítást eszközöljön a Termékeken, amelyet szükségesnek vagy helyénvalónak vél anélkül, hogy ez feljogosítaná a Megrendelőt arra, hogy kifogást emeljen ez ellen. Mindamellett, amennyiben az ilyen esetleges módosítás lényeges változásokat okoz a termékek műszaki jellemzőiben, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől az erre vonatkozó írásos értesítés adásával az AD Klíma Hungária Kft írásos közlésének kézhezvételétől számított 10 napon belül. Az AD Klíma Hungária Kft. nem köteles megajánlani a módosított vagy továbbfejlesztett Termékeket miután a rendelés feladása megtörtént.

 

 3. ÁRAK

 

3.1       Kivéve, ha a rendelés-visszaigazolásban másként van feltüntetve, a Berendezések árai azok, amelyek az AD Klíma Hungária Kft a rendelés kézhezvétele napjától érvényes árjegyzékében vagy ajánlatában szerepelnek. A rendszerek árában az AD Klíma Hungária Kft és a Megrendelő időről időre állapodik meg egymással.

 

 4. FIZETÉS

 

4.1       A fizetési feltételek és módok az ajánlatban és a rendelés-visszaigazolásban szerepelnek.

 

4.2       A rendelés-visszaigazolásban foglalt, szállítási díjaktól függetlenül, a fizetés az AD Klíma Hungária Kft-hez való befolyáskor minősül megtörténtnek. A fizetés teljesítéséig a vonatkozó árura az AD Klíma Hungária Kft. a tulajdonjogot fenntartja.

 

4.3       Valahányszor előlegfizetés kerül megállapodásra, azt a rendelés aláírásakor kell a Megrendelőnek megfizetnie. Az előlegfizetés nem kamatozik, és azonnal visszaszármaztatásra kerül a Megrendelő részére, ha a vonatkozó rendelést az AD Klíma Hungária Kft a fenti 2.1 pontban előírt időtartam alatt nem igazolja vissza.

 

4.4           A vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén, a Megrendelő számára kamat kerül felszámításra, mely a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege. Az AD Klíma Hungária Kft. által tűzött póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult felmondási idő nélkül felmondani a szerződést.

 

4.5           A Megrendelő nem jogosult arra, hogy bármely fizetést felfüggesszen vagy késleltessen reklamáció, vagy az AD Klíma Hungária Kft. által történő szállítási késedelem esetén.

 

 5. SZÁLLÍTÁS

 

5.1           Eltérő megállapodás hiányában, a szállítás és a kockázatok átszállása a termékek, Megrendelő székhelyére, telephelyére vagy más, általa megjelölt helyszínre történő megérkezésével vagy a termékeknek a Megrendelő által ezzel megbízott szállítmányozó szállítási eszközére történő rakodás megkezdésekor minősül megtörténtnek.

 

5.2           A szállítási határidő munkanapokban kerül számításra. Az AD Klíma Hungária Kft felfüggesztheti a szállítást:

-          abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja azon előlegfizetés eszközlését, amelyről a 4.3 pont rendelkezik,

-          mindaddig, amíg a rendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges összes műszaki és adminisztratív adat és információ kézhezvételre nem kerül,

 

5.3           Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft. rajta kívül álló/neki fel nem róható okból akadályoztatva van abban, hogy egy adott szállítási határidőt teljesíteni tudjon, a szállítási határidő a Megrendelő részére történő akadályközlés napjától kezdve nem számítódik tovább.

 

5.4           Az AD Klíma Hungária Kft visszaigazolásában megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. A Megrendelő által megadott dátumra és helyszínre történő szállításra az AD Klíma Hungária Kft lehetőséget biztosít, de annak teljesítésére garanciát és felelősséget nem vállal.

 

 6. SZERELÉS

 

6.1       Ha a rendelés-visszaigazolás másként nem rendelkezik, a jelen Általános Feltételek által szabályozott értékesítés nem foglalja magában a Termékek telepítését és beüzemelését.

 

6.2       Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft végzi a Termékek telepítését és beüzemelését, a Megrendelő saját költségére biztosítja a teljes szükséges kivitelezési területet, az összes szerszámot és állványzatot, valamint energiát és bármi mást, amire a telepítési és beüzemelési műveletek helyes elvégzéséhez szükség lehet. A Megrendelő felel a továbbiakban a Termékek őrzéséért és állagmegőrzéséért és az AD Klíma Hungária Kft által kifejezetten az adott célra szállított anyagokért.

 

6.3       A telepítési és beüzemelési műveleteket az AD Klíma Hungária Kft által a Termékekkel együtt szállított gépkönyvben foglalt utasítások szerint kell elvégezni. Miután e műveletek befejeződtek, de semmi esetre sem később, mint 10 nappal azt követően, a Megrendelő és azon személy/cég által megfelelően aláírt vonatkozó teljesítési igazolás-másolatot kell átadni az AD Klíma Hungária Kft részére, aki/amely e műveletekben részt vett. A beüzemelési adatokat, illetve a beüzemelésben résztvevő személyre/cégre vonatkozó adatokat illető helytelen nyilatkozatok esetén a Megrendelő automatikusan elveszti a garanciára vonatkozó jogát, amelyről a 8. pont rendelkezik.

 

6.4       A Megrendelő felel az összes személyi sérülésért vagy vagyoni kárért, amely olyan telepítési és beüzemelési műveletek során keletkezett, melyet nem az AD Klíma Hungária Kft személyzete vagy megfelelően kinevezett megbízottjai végeztek el.

A Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy ennek megfelelő biztosítási kötvényt váltott ki.

 

6.5       Az AD Klíma Hungária Kft által a Termékek telepítéséhez és beüzemeléséhez szállított rajzokra, műszaki specifikációkra és dokumentációkra vonatkozó összes jog az AD Klíma Hungária Kft kizárólagos tulajdona marad.

 

6.6.      Az AD Klíma Hungária Kft. előzetes egyeztetés alapján jogosult, a termékek megfelelő beszerelése és üzembehelyezése céljából a helyszínen történő átalakításokat, a Megrendelő felelősségére elvégezni

 

 7. GARANCIA

 

7.1       Az AD Klíma Hungária Kft garantálja, hogy a Termékek mentesek a tervezési-, anyag-, és szakszerűtlen gyártás miatti hibáktól, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, feltéve, hogy azok az AD Klíma Hungária Kft által szolgáltatott műszaki specifikációkkal és utasításokkal összhangban kerülnek használatra. Az AD Klíma Hungária Kft nem nyújt semmilyen további, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a megrendelőnek, sem jogszabály, sem pedig szokvány alapján.

 

7.2           A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

-          helytelen működtetés, nem megfelelő karbantartás vagy karbantartás hiánya;

-          a Termék nem rendeltetésszerű használatából, vagy nem megfelelő tárolásából, vagy illetéktelen felek által történt helytelen telepítéséből eredő károk;

-          olyan harmadik fél által végzett karbantartás, javítások vagy beavatkozások, akit az AD Klíma Hungária Kft nem hatalmazott fel ezek elvégzésére;

-          tűzesetből, balesetekből, előre nem látható eseményekből vagy bármely egyéb, nem az AD Klíma Hungária Kft-nek felróható okból adódó károk;

-          természetes elhasználódás;

-          hűtőközegek, olajok, szűrők és más egyszeri felhasználású tételekre – röviden a kopó-fogyó eszközökre;

-          a teljesítési igazolásnak 6.3 pontban előírt időtartamon belül történő átadásának elmulasztása;

-          a Megrendelő fizetési késedelme során felmerült károk.

 

7.3       A Megrendelő, a garancia elvesztésének terhe mellett, a Termékek megérkezése után azonnal köteles megvizsgálni azokat és az ezt követő 5 napon belül értesítenie kell az AD Klíma Hungária Kft-t bármely hiányos vagy nem-egyező szállítmányról, valamint bármely nyilvánvaló hibáról.

Hasonlóképpen, rejtett hiba esetén, a garancia elvesztésének terhe mellett, azok felfedezésétől számított 5 napon belül értesítést kell adni.

Az összes értesítést írásban kell megtenni, és meg kell adni a Termékkódot, a vonatkozó szállítmány tételszámát és a szállítás napját, a termék gyári számát, a 6.3 pont értelmében kibocsátott teljesítési igazolás keltét, valamint tartalmazniuk kell a felfedezett hibák részletes ismertetését.

Semmi esetre sem jogosult az AD Klíma Hungária Kft bármely ügynöke, forgalmazója vagy közvetítője és nincs felhatalmazása arra, hogy az AD Klíma Hungária Kft-t képviselje és a Megrendelővel vagy bármely harmadik féllel szemben az AD Klíma Hungária Kft nevében kötelezettséget vállaljon. Ennek alkalmazásában tehát bármely, a Termékekben levő hibára vonatkozó reklamációs értesítés nem bír hatállyal, ha az AD Klíma Hungária Kft ügynökei, forgalmazói vagy közvetítői részére kerülnek megadásra.

 

7.4       A Megrendelő köteles a hibás Terméket az AD Klíma Hungária Kft rendelkezésére tartani, indokolt ideig, hogy lehetőség legyen annak ellenőrzésére. Az AD Klíma Hungária Kft előzetes írásos engedélye nélkül nem megengedett a visszaszállítás.

 

7.5       Amennyiben az AD Klíma Hungária Kft bármely hibát elismerne, díjmentesen kijavítja vagy kicseréli a meghibásodott részeket, DAP Budapest paritáson (Incoterms 2010). A megrendelő kifejezetten kizár minden egyéb beavatkozást és jogorvoslatot, valamint minden felelősséget, akár közvetlent, akár közvetettet, járulékos vagy következményes kártérítést a jog által megengedett mértékben, és lemond ezekről.

Az AD Klíma Hungária Kft kérése esetén a Megrendelő a hibás alkatrészeket DAP paritáson (Incoterms 2010) szállítja vissza.

 

7.6    A garancia érvényességi idejét nem befolyásolja az, ha a Megrendelő nem használja a Terméket.

 

7.7       Garanciális beavatkozások esetén az AD Klíma Hungária Kft személyzetével kapcsolatos utazási-, ellátási- és szállásköltségek a nem Megrendelőt terhelik. Amennyiben nem a garancia keretében történik a beavatkozás, az AD Klíma Hungária Kft jogosult minden egyes a Megrendelőhöz kiküldött szakemberért napi ellenszolgáltatásra és kiszállási díjra.

 

7.7           Az AD Klíma Hungária Kft garantálja, hogy vagy közvetlenül, vagy harmadik félen keresztül, legalább 5 évig biztosítja a tartalékalkatrész-ellátást az egyes Terméktípusok gyártásának vagy kereskedelmi forgalmazásának megszüntetésétől számítva.

 

7.8           A gyári garanciára vonatkozó egyéb feltételek az AD Klíma Hungária Kft. által készített és a Megrendelő részére kiadott Garancia Nyilatkozatban olvashatók.

 

 8. FELMONDÁSI ZÁRADÉK

 

A jelen Általános Feltétekben a felmondásra vonatkozó bármely kifejezett rendelkezés csorbítása nélkül, az AD Klíma Hungária Kft-nek jogában áll, hogy az adásvételi / szállítási szerződést bármikor felmondja abban az esetben, ha a Megrendelő szerződésszegést követ el vagy elmulaszt teljesíteni, illetve betartani bármely lényeges, itt szereplő feltételt, feltéve, hogy az említett szerződésszegés vagy mulasztás a vonatkozó reklamációs értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem kerül orvoslásra. Ilyen esetben a Megrendelő a kiegyenlítetlen ár 25%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni az AD Klíma Hungária Kft-nek, az utóbbi bármely esetleges további, ebből adódó kárára vonatkozó kártérítési igényének csorbítása nélkül.

 

 9. ADÓK ÉS KÖLTSÉGEK

 

Más megállapodás híján az értékesítéssel kapcsolatos összes költség, adó és illeték a Megrendelőt terheli.

 

 10. IRÁNYADÓ JOG

 

A jelen Általános Feltételek által szabályozott értékesítésre a magyarországi jog az irányadó, az Áruk Nemzetközi Értékesítésére vonatkozó, 1980. április 11-i Bécsi Egyezmény alkalmazása kifejezetten kizárt.

 

 11. BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

 

A Felek a közöttük felmerülő, az Általános Feltételek által szabályozott értékesítésre vonatkozó esetleges vitás kérdéseket a XI. Kerületi Bíróság illetékességébe utalják.

A fentiekben foglaltak részleges korlátozásaként azonban az AD Klíma Hungária Kft jogosult arra, hogy saját belátása szerint, a Megrendelő lakhelye szerinti bírósághoz forduljon.

 

 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

12.1     Az értékesítési szerződés csak írásban, a felek mindegyike által aláírtan módosítható.

 

12.2     Ha az AD Klíma Hungária Kft bármikor elmulasztja érvényesíteni a jelen Általános Feltételek vagy az ezen Feltételek által szabályozott adásvételi szerződés bármely rendelkezéseit, az nem értelmezendő az AD Klíma Hungária Kft azon jogáról való lemondásának, hogy a későbbiekben minden egyes abban foglalt rendelkezést érvényesítsen.

 

12.4     A Felek eltérő megállapodása hiányában, a Felek közötti összes értesítést írásban kell eszközölni ajánlott, tértivevényes postai küldeményként, vagy elektronikus úton (e-mail).

 

12.5     A Megrendelő, az AD Klíma Hungária Kft-nek címzett rendelés elküldésével jelen Általános Értékesítési Feltételeket elfogadja, a benne foglalt rendelkezéseket - melyekben a felek között külön megállapodás nem született - magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Értékesítési feltételeink - AD Klíma